J.Q. Isidore

Hey hallo! Ik ben Isidore, de bedenker en maker van Spectrum Rebel een persoonlijke blog over het leven met een late autisme diagnose. Daarnaast ben ik een counselor in opleiding die graag anderen autistische mensen wil ondersteunen in hun leven.

Met het oog op transparantie en de Europese wetgeving rondom (online) privacy, ook wel bekend als de AVG, kun je hieronder meer lezen over het beleid dat ik op mijn website hanteer. Voor vragen en/of meer informatie kun je contact met me opnemen via het formulier onder aan de pagina.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als entertainment. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ik zorgvuldigheid in acht neem bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ik garandeer evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ik wijs iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Alle op deze website vermelden teksten, afbeeldingen en overige materialen zijn door de respectievelijke auteurs gemaakt en vallen onder de auteursrechten. Dit houdt in dat je niets van deze website mag kopiëren, vermenigvuldigen of (her)publiceren zonder expliciete schriftelijke toestemming van Spectrum Rebel Voor het verkrijgen van toestemming kun je gebruik maken van het contactformulier onder aan deze pagina.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Voor het gebruik maken van de contact formulieren heb ik je persoonlijke gegevens nodig. Deze zullen enkel gerbuikt worden voor het kunnen communiceren met elkaar. Je gegevens worden nooit aan derden door gegeven zonder jou toestemming.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, sla ik een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zal ik enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Spectrum Rebel gebruikt Google Analytics en Jetpack om anoniem het browsgedrag van bezoekers te monitoren. Dit doet Spectrum Rebel om de website toegankelijker en interessanter te maken voor mijn gebruikers. Daarnaast stelt het mij in staat om de website te optimaliseren.

Met wie ik jouw data deel

Je gegevens worden niet met derden gedeeld mits door justitiële instellingen opgeëist.

Hoe lang ik jouw data bewaar

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op mijn website zijn (indien van toepassing), bewaar ik ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je mij opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar ik jouw data naartoe stuur

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Jou contactinformatie blijft privé mits door een justitiële instelling opgevraagd.

Hoe ik jouw data beveilig

Spectrum Rebel gebruikt plugins om de website te beveiligen tegen hackers en aanvallen.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: J.Q. Isidore, gevestigd te Amsterdam
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verricht.
Diensten: Door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, counseling en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Cliënt: De persoon die deelneemt aan een gesprek, workshop, training-, advies- of counselingstraject.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt en/of levert. Tevens zijn deze van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten of overeenkomsten, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en hebben geen gelding, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens, zonder dat deze opnieuw ter hand worden gesteld, van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever, voor zover deze kunnen worden gezien als een aanvulling of vervolg op een eerdere opdracht.
 • Indien één, of meerdere, bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, of vernietigde, bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaard(en) in acht genomen.

Artikel 3. Offertes en kopen op afstand

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 • De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro, tenzij anders aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 • De opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid een counselingtraject aan te gaan middels kopen op afstand via de webshop op https://spectrumrebel.com.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte dan wel aangeschafte counseling traject via de webshop en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 • Opdrachtnemer spant zich in, de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap op het moment van de uitvoering van de overeenkomst, uit te voeren.
 • De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten kunnen niet worden gekwalificeerd als een resultaatsverbintenis.

Artikel 6. Informatie en vertrouwelijkheid

 • Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle informatie verstrekken die opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze.
 • Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens.
 • Indien opdrachtgever niet aan de informatieverplichting van artikel 6.1. en 6.2. voldoet is opdrachtnemer gerechtigd tot opschorting van werkzaamheden. Voornoemde opschorting van werkzaamheden leidt niet tot opschorting van enige betalingsverplichting aan de kant van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever door de opschorting zou kunnen leiden. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • Beide partijen zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de informatie van vertrouwelijke aard van de andere partij en door die partij bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden vertrouwelijk te houden.
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 • Vertrouwelijke informatie en geheimhouding zullen alleen worden geschonden door de opdrachtnemer, als de Nederlandse wet hiertoe voorschrijft.
 • Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform de wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.
 • Een digitaal dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. De cliënt kan een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in het dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Contractduur en opzegging

 • Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal uitvoeren van dezelfde werkzaamheden, wordt deze geacht te zijn aangegaan als vooraf is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 • Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen over en weer een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen in het geval opdrachtgever een rechtspersoon is. In uitzondering hierop bedraagt de opzegtermijn van opdrachtgever een maand in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aan passen.
 • Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zullen schriftelijk overeen worden gekomen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover zoveel mogelijk van tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Eigendom

 • Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van alle zaken die hij in verband met de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

 • Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en aanduidingen van het auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet verwijderen van deze stoffelijke dragers.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Betaling

 • Betaling wanneer opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft: Betaling dient vooraf te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie en/of verrekening uit welke hoofde dan ook.
 • Betaling wanneer opdrachtgever een rechtspersoon betreft: Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden vooraf, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie en/of verrekening uit welke hoofde dan ook.
 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 • In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • De opdrachtnemer verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, dat voor aanvang van haar werkzaamheden,  betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) wordt voldaan.

Artikel 12. Incassokosten

 • In geval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met de opdrachtnemer, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk en, in het geval van gestelde daaruit voortvloeiende schade, aansprakelijk voor de keuze tot het geven van de opdracht/het aangaan van enig traject bij opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellend ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer vervolgens ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer heeft het recht om een workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject te annuleren en/of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever niet langer de overeengekomen prijs is verschuldigd en/of recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde prijs voor zover deze betrekking heeft op desbetreffende workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk informeren.
 • De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject te annuleren per aangetekende brief.
 • Indien niet op de in artikel 14.2 aangegeven wijze is geannuleerd dan is opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs voor de workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject te voldoen, ongeacht afname daarvan.
 • Annulering door de opdrachtgever van de opdracht als bedoeld in artikel 14.2 kan tot vier weken voor aanvang van de workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject voor groepen kosteloos geschieden. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht als bedoeld in artikel 14.2 kan tot één week voor aanvang van de workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject voor een individueel kosteloos geschieden.
 • Bij annulering binnen vier weken tot één week voor aanvang van de workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject voor groepen is opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer te voldoen. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject voor een individueel, is opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer te voldoen.
 • Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de workshop, training-, counselings-, begeleidings- of adviestraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een op zichzelf staand counselings-, begeleidings- of adviesgesprek, dat geen deel uitmaakt van een workshop, training-, counselings-, begeleidings- of adviestraject te annuleren en/of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever niet langer de overeengekomen prijs is verschuldigd en/of recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde prijs voor zover deze betrekking heeft op desbetreffend op zichzelf staand counselings-, begeleidings- of adviesgesprek, dat geen deel uitmaakt van een workshop, trainings-, counselings-, begeleidings- of adviestraject. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk informeren.
 • Een counselings-, begeleidings- of adviesgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om de volledige overeengekomen prijs te factureren. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, is voorgaande tevens van toepassing. Het in artikel 15.9 bepaalde geldt zowel voor een op zichzelf staand counselings-, begeleidings- of adviesgesprek, dat geen deel uitmaakt van een workshop, training, counselings-, begeleidings- of adviestraject, als voor een counselings-, begeleidings- of adviesgesprek, dat wel deel uitmaakt van een workshop, training, counselings- , begeleidings- of adviestraject.
 • Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van financiële verplichtingen zoals weergegeven artikel 11 en indien van toepassing artikel 14, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk na het verstrijken van de in artikel 11 genoemde termijnen te beëindigen, hetgeen opdrachtgever niet ontslaat om alsnog aan die financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 15. Overmacht

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Persoonsgegevens

 • Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens voor zover benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de bedrijfsvoering van opdrachtnemer. Deze persoonsgegevens zullen door opdrachtnemer als vertrouwelijke informatie worden behandeld.  Zie ook de privacyverklaring op de website (https://spectrumrebel.com/website-beleid) van de opdrachtnemer.

Artikel 17. Klachtenprocedure

 • Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit  binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 • Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de opdrachtnemer.

Je kunt hier de Algemene Voorwaarden in pdf downloaden:

Algemene Voorwaarden Spectrum Rebel Counseling

In sommige artikelen zal ik gebruik maken van affiliatie links, omdat ik meedoe aan een partnerprogramma van bijvoorbeeld Bol.com. Door op de link te klikken kom je op een externe website terecht waar je het product of de service kan aanschaffen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de werking van deze derde partijen en hun website of producten. Ik ontvang echter wel een kleine vergoeding voor elke aankoop die jij maakt via een door mij geplaatste affiliatie link. Met dit geld onderhoudt ik mijn website. De producten waarover ik schrijf, heb ik ten allertijden zelf aangeschaft of ter promotie gekregen en uitgeprobeerd. Zo weet jij zeker dat mijn mening gebaseerd is op een echte ervaring. In artikelen met affiliatie link zal dat nadrukkelijk worden vermeld.

In mijn artikelen en de footer vind je de “Bakkie Koffie” button om mij te steunen met een bakkie koffie. Door mij een bakkie koffie te schenken steun je mij op een laagdrempelige manier om mij financieel te steunen voor mijn harde werk. Het geld wordt gebruikt om de websitekosten (hosting ed.) te betalen en mijn website en vlogs reclame vrij te houden. Ik vind het echt super tof dat je mij op deze manier wilt steunen. Schenk Mij Een Bakkie Koffie

Meer informatie over het website beleid kun je hier vragen:

©2020 Spectrum Rebel

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?